Schadevergoeding

Als slachtoffer van een strafbaar feit of een onrechtmatige daad staat u de mogelijkheid ter beschikking om uw schade te verhalen op de dader. Afhankelijk van de soort schade en de ernst van het feit wordt er onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Bij materiële schade gaat het om de waarde van vernielde of gestolen goederen, medische kosten en verlies van inkomsten omdat u een tijd niet heeft kunnen werken. Om de hoogte hiervan vast te stellen is het van belang dat u de bonnen en rekeningen bewaart. De immateriële schade is vaak moeilijker vast te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies van levensvreugde doordat u pijn heeft geleden, psychische angsten c.q. stoornissen heeft ontwikkeld als gevolg van het opgelopen trauma. De vergoeding van de immateriële schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd.

De mogelijkheden waarop u uw schade vergoed kunt krijgen, zijn de volgende:

  • Uw eigen verzekering
  • Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering (WA) of een Aansprakelijkheidsverzekering
  • Particulieren van de verdachte
  • Uitkering door het Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Voegen als benadeelde partij in het Strafproces
  • Civiele procedure

2 Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering (WA) of een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren van de verdachte1 Uw eigen verzekering
Uw schade kan geheel of gedeeltelijk door uw eigen verzekering gedekt zijn. Bij voorbeeld bij inbraak (inboedelverzekering) of bij medische kosten (ziektekostenverzekering);

Soms heeft de verdachte of dader een WA verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) of een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. Deze verzekeringen zullen echter in de meeste gevallen uw schade niet vergoeden. Er wordt alleen uitgekeerd als er geen sprake is van opzettelijk handelen.

3 Uitkering door het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SFG) is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die zwaar getroffen zijn, een eenmalige financiële tegemoetkoming te geven. Op dit fonds kunt u een beroep doen in de volgende gevallen:

Aan u is ernstig geestelijk of lichamelijk letsel toegebracht bij een (in Nederland) opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Het SFG kan u een uitkering geven voor zowel immateriële als materiële schade.
Ook nabestaanden van iemand die door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen, kunnen in sommige gevallen een beroep doen op het fonds voor vergoeding van de materiële schade.
Het SFG keert alleen uit als u de schade niet op een andere manier vergoed kunt krijgen (bijvoorbeeld via de verzekering of als benadeelde partij in het strafproces)

Wilt u een beroep doen op het SFG dan moet u uw verzoek om een uitkering in beginsel indienen binnen 3 jaar na de dag waarop het misdrijf plaatsvond.

4 Voegen als benadeelde partij in het strafproces
Wanneer de Officier van Justitie heeft besloten om de verdachte van een strafbaar feit naar aanleiding van uw aangifte strafrechtelijk te gaan vervolgen, kunt u als slachtoffer proberen om in dat zelfde proces de schade te verhalen. U moet zich dan ‘voegen in het strafproces’. Heeft u zich gevoegd dan zal de rechter zich dus over twee dingen uitspreken: (1) over de straf die de verdachte krijgt, en (2) over de toekenning van uw schadevergoeding.

In het strafproces kunnen alleen eenvoudig bewijsbare gevallen van schadevergoeding worden behandeld. Een ingewikkelde vordering tot schadevergoeding zou, in verhouding tot de strafzaak, te veel tijd in beslag nemen. Daarom bestaat er de mogelijkheid uw vordering te splitsen. U verzoekt de strafrechter om zich alleen over het eenvoudige gedeelte uit te spreken. Het meer complexe deel van u schadevergoedingsvordering kunt u verhalen in een civiele schadevergoedingsprocedure.

U kunt zich voegen door het inzenden van een zogenaamd voegingformulier. U krijgt dit formulier van de Officier van Justitie. Tijdens de zitting wordt de benadeelde partij in de gelegenheid gesteld om zijn vordering mondeling toe te lichten. Ons kantoor heeft veel ervaring op dit gebied en kan u hierbij terzijde staan.

5 Civiele schadevergoedingsprocedure
Naast de hiervoor besproken manier om uw schade vergoed te krijgen, kunt u een burgerlijk proces beginnen tegen de verdachte of pleger van de onrechtmatige daad. U stelt laatstgenoemden, als eisende partij, aansprakelijk voor de door u geleden schade. In dit proces staat de dader niet terecht voor het strafbaar feit dat hij gepleegd heeft, dat kan alleen in het strafproces. In het burgerlijk proces gaat het alleen om uw schade.

Een procedure voor de burgerlijke rechter is zeker niet eenvoudig en soms nogal tijdrovend. Tevens loopt u het risico dat de verdachte uiteindelijk niet in staat is om de schade te vergoeden. Ons kantoor kan u adviseren of en zo ja op welke wijze een dergelijke procedure voor u de meeste kans van slagen zal hebben.