Personen- en familierecht

Personen- en Familierecht

Echtscheiding/verbreking samenleving

In echtscheidingen en zaken die voortvloeien uit de beëindiging van een relatie, treedt ons kantoor van oudsher alleen op voor vrouwen. De beëindiging van een relatie heeft een aantal juridische gevolgen die geregeld dienen te worden, zoals de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden en eventueel de vaststelling van alimentatie. Als er kinderen zijn, dienen er afspraken gemaakt te worden over waar zij wonen, een omgangsregeling en soms over ouderlijk gezag of voogdij.

Geregistreerd partnerschap

Om een geregistreerd partnerschap te beëindigen, kunt u bij een advocaat of notaris een overeenkomst opstellen waarin de gevolgen van het beëindigen zijn geregeld. In die overeenkomst dienen afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen, de kinderen en alimentatie. Als de overeenkomst in de burgerlijke stand wordt ingeschreven, is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

 Buiten het echtscheidingsrecht en de procedures met betrekking tot de beëindiging van een relatie, hebben wij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

 Adoptie

Wie een kind wil adopteren dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om te weten welke voorwaarden voor u gelden, dient u zich te wenden tot de Stichting Adoptievoorzieningen. Sinds 1998 is het mogelijk dat één persoon een kind adopteert. Sinds 2001 kunnen ook partners van hetzelfde geslacht een kind adopteren, maar alleen bij binnenlandse adoptie. Alvorens men een adoptieverzoek bij de rechtbank kan indienen, dient men een aanvraag in te dienen bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze stichting beoordeelt of aan de voorwaarden voor adoptie voldaan is. Vervolgens doet de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek naar de aanstaande adoptiefouders, dient er advies ingewonnen te worden van de minster van justitie en als er een geschikt kind voor de ouders is gevonden, dienen de ouders daar een jaar lang als pleegouders voor te zorgen.

Bij adoptie van buitenlandse kinderen gelden extra voorwaarden. Wij kunnen u bijstaan in de adoptieprocedure voor de rechtbank maar ook in een eerder stadium kunt u bij ons terecht met vragen over eventuele juridische obstakels.

Draagmoederschap

Draagmoederschap houdt in dat een paar dat een kind wenst (de wensouders) een andere vrouw vraagt om een kind voor hen te dragen en te baren. Er is geen wetgeving in Nederland die het draagmoederschap regelt. Wel is het zo dat draagmoederschap tegen betaling strafbaar is en dat afspraken tussen partijen over het afstaan van het kind de draagmoeder niet tegengeworpen kunnen worden, als zij het kind toch wil houden. Indien wensouders voor het kind van de draagmoeder willen gaan zorgen en ook in juridische zin de ouders van het kind willen worden, zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste is adoptie door de wensouders. Indien zowel de draagmoeder als de wensouders niet gehuwd zijn, kan ook de weg van de erkenning bewandeld worden. De wensvader erkent dan het kind en de wensmoeder kan de juridische moeder worden via partneradoptie.   

Spermadonatie

Alvorens de beslissing te nemen om met hulp van een spermadonor zwanger te worden, dienen zowel de spermadonor als de vrouw zich te laten informeren over de juridische gevolgen van spermadonatie. Wij hebben veel ervaring op dit terrein.  

Door kunstmatige inseminatie wordt de spermadonor niet de juridische ouder van het kind en is hij dus niet gehouden tot een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van het kind. Ook al zijn spermadonoren niet juridisch ouder, zij kunnen wel bepaalde rechten hebben ten opzichte van het kind, zoals het recht op contact. In een aantal rechtszaken heeft de rechter een omgangsregeling tussen de spermadonor en het kind vastgesteld, ook al hadden partijen van tevoren afgesproken dat de donor zich niet in het leven van de moeder en het kind zou mengen.

Lesbisch ouderschap

Lesbische stellen met een kinderwens kunnen gebruik maken van een spermadonor of kunnen een kind adopteren. Als één van de vrouwen de biologische moeder is van het kind, kan haar partner juridisch ouder worden van het kind door middel van partneradoptie. Op dit moment kan de partner van de moeder het kind niet erkennen. Hier zal verandering in komen zodra het wetsvoorstel lesbisch ouderschap is aangenomen.

Gehuwde vrouwen of vrouwen met een geregistreerd partnerschap krijgen wel automatisch het gezamenlijk gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren zijn. Dit gebeurt echter alleen indien er geen juridische vader is (bijvoorbeeld bij een anonieme spermadonor of wanneer de vader het kind niet heeft erkend). In andere gevallen, kan de partner van de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank, dit dient te gebeuren middels tussenkomst van een advocaat.

Ontkenning van het vaderschap

De echtgenoot van de vrouw die een kind krijgt tijdens het huwelijk, wordt automatisch de juridische vader van het kind. Zijn vaderschap kan ontkend worden, indien hij niet de biologische vader is.  Zowel de moeder, de vader als het kind kunnen bij de rechtbank een verzoek indienen dat strekt tot de ontkenning van het vaderschap.

Vaderschapsactie

Indien een vrouw die niet getrouwd is een kind krijgt van een man die ontkent dat hij de vader is, kan zij een zogenaamde vaderschapsactie bij de rechtbank instellen. Hiermee kan de moeder niet bereiken dat de vader ook de juridische vader wordt van het kind, maar wel dat hij verplicht wordt om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van het kind.